ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด

2019-08-08 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 29)


2019-07-01 ร้องเรียนร้องทกุข์น้ำท่วมขังไม่มีทางระบายน้ำ (ดู : 37)
2019-07-01 ร้องเรียนร้องทกุข์โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านนาฮี2 (ดู : 27)
2019-07-01 แจ้งผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ดู : 29)
2019-06-27 ประกาศมาตรฐานส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 32)
2019-06-27 แผนกลยุทธ อบต.ศรีสำราญ ปี ๖๒ (ดู : 23)
2019-06-27 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ (ดู : 19)
2019-06-27 ประกาศมาตรฐานเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ (ดู : 25)
2019-06-27 ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (ดู : 37)
2019-06-27 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ (ดู : 21)
2019-06-27 ประกาศป้องกันการรับสินบน อบต.ศรีสำราญ (ดู : 32)
2019-06-27 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ดู : 29)
2019-06-27 ประกาศ นโยบาย กลยุทธการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ดู : 19)
2019-06-27 คู่มือผลประโยชนย์ทับซ้อน อบต.ศรีสำราญ (ดู : 678)
2019-06-26 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 52)
2019-06-26 ประกาศการใช้แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562-2564 (ดู : 69)
2019-06-26 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบเดือนเมษายน 2562 (ดู : 58)
2019-06-14 ประเด็นการเปิดเผยข้อมูล-Open-Data (ดู : 34)
2019-06-14 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (ดู : 36)
2019-06-14 ประกาศ-โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานฯ4 (ดู : 35)
2019-06-14 ประกาศ-การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตฯ-อบต.ศรีสำราญ (ดู : 30)
2018-11-22 แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี (ดู : 210)
2018-11-21 รายงานผลการดำเนิงานประจำปี (ดู : 145)
2018-11-21 แถลงการณ์งบประมาณรายรับประจำปี 2560 (ดู : 87)
2018-11-21 รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 97)
2018-11-20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561 (ดู : 88)
2018-11-20 รายการผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561 (ดู : 91)
2018-11-20 แผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ดู : 87)
2018-11-08 ประกาศการแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส (ดู : 105)
2018-11-08 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่นประจำปี พ.ศ2562 (ดู : 139)
2018-08-27 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (ดู : 101)
2018-08-27 โครงการ (ดู : 227)
2018-08-17 ประชาสัมพันธ์การถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 (ดู : 252)
2018-08-08 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 354)

2019-11-28 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุกขยะ และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (ดู : 16)


2019-11-28 เปิดเผยข้อมูลราคากลาง โครงจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 11)
2019-11-18 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 13)
2018-11-22 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (ดู : 209)
2018-11-22 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 210)
2018-11-22 ประกาศต่างๆ (ดู : 252)
2018-11-20 รายการผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561 (ดู : 88)
2018-11-20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561 (ดู : 101)
2018-11-20 แผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ดู : 84)
2018-09-24 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 221)
2018-06-15 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือประชาชนที่รับความเดือดร้อนจากวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ (ดู : 233)
2017-12-14 จัดซืื้อ จ้างทำถนน (ดู : 382)
2017-07-14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2559 (ดู : 283)

ภาพกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561

ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

กองช่าง อบตศรีสำราญ

งานป้องกันฯ ศรีสำราญ กับผลงานปี60
รวมลิงค์สำคัญองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
 ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  36140
โทรศัพท์/โทรสาร 044 810633
เว็บไซต์ : http://www.srisumral.go.th

 

แผนที่ Facebook Line