ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด

2020-03-30 ประกาศเรื่องการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 (ดู : 0)


2020-03-30 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักานจ้างตามภารกิจ ปี 2563 (ดู : 0)
2019-08-08 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 49)
2019-07-01 ร้องเรียนร้องทกุข์น้ำท่วมขังไม่มีทางระบายน้ำ (ดู : 62)
2019-07-01 ร้องเรียนร้องทกุข์โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านนาฮี2 (ดู : 49)
2019-07-01 แจ้งผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ดู : 49)
2019-06-27 ประกาศมาตรฐานส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 54)
2019-06-27 แผนกลยุทธ อบต.ศรีสำราญ ปี ๖๒ (ดู : 39)
2019-06-27 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ (ดู : 43)
2019-06-27 ประกาศมาตรฐานเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ (ดู : 42)
2019-06-27 ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (ดู : 60)
2019-06-27 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ (ดู : 37)
2019-06-27 ประกาศป้องกันการรับสินบน อบต.ศรีสำราญ (ดู : 53)
2019-06-27 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ดู : 49)
2019-06-27 ประกาศ นโยบาย กลยุทธการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ดู : 35)
2019-06-27 คู่มือผลประโยชนย์ทับซ้อน อบต.ศรีสำราญ (ดู : 701)
2019-06-26 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 95)
2019-06-26 ประกาศการใช้แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562-2564 (ดู : 133)
2019-06-26 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบเดือนเมษายน 2562 (ดู : 115)
2019-06-14 ประเด็นการเปิดเผยข้อมูล-Open-Data (ดู : 57)
2019-06-14 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (ดู : 60)
2019-06-14 ประกาศ-โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานฯ4 (ดู : 70)
2019-06-14 ประกาศ-การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตฯ-อบต.ศรีสำราญ (ดู : 54)
2018-11-22 แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี (ดู : 269)
2018-11-21 รายงานผลการดำเนิงานประจำปี (ดู : 187)
2018-11-21 แถลงการณ์งบประมาณรายรับประจำปี 2560 (ดู : 108)
2018-11-21 รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 130)
2018-11-20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561 (ดู : 110)
2018-11-20 รายการผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561 (ดู : 121)
2018-11-20 แผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ดู : 111)
2018-11-08 ประกาศการแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส (ดู : 126)
2018-11-08 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่นประจำปี พ.ศ2562 (ดู : 153)
2018-08-27 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (ดู : 125)
2018-08-27 โครงการ (ดู : 296)
2018-08-17 ประชาสัมพันธ์การถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 (ดู : 315)
2018-08-08 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 412)

2019-12-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย (ดู : 70)


2018-11-22 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (ดู : 272)
2018-11-22 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 271)
2018-11-22 ประกาศต่างๆ (ดู : 314)
2018-11-20 รายการผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561 (ดู : 111)
2018-11-20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561 (ดู : 124)
2018-11-20 แผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ดู : 116)
2018-09-24 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 278)
2018-06-15 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือประชาชนที่รับความเดือดร้อนจากวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ (ดู : 286)
2017-12-14 จัดซืื้อ จ้างทำถนน (ดู : 441)
2017-07-14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2559 (ดู : 334)

ภาพกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561

ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

กองช่าง อบตศรีสำราญ

งานป้องกันฯ ศรีสำราญ กับผลงานปี60
รวมลิงค์สำคัญองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
 ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  36140
โทรศัพท์/โทรสาร 044 810633
เว็บไซต์ : http://www.srisumral.go.th

 

แผนที่ Facebook Line